Vaikuttavuuden mittaaminen

Teen vaikuttavaa työtä

Miksi vaikuttavuuden arviointi on tärkeää lääkärin työssä? Tarvitsemme yhä enemmän tietoa siitä, mitä terveydenhuollossa oikeasti tapahtuu. Ei riitä, että tiedämme kauanko potilaat jonottavat pääsyä palveluiden piiriin tai kuinka paljon tiettyjä potilaita hoidamme tai toimenpiteitä teemme. Tietoa hoidon lopputuloksista ja toisaalta prosessin toteutumisesta tarvitaan päätöksenteon tueksi, olipa kyse paikallisista resursseista tai valtakunnan tason terveyspolitiikasta.

Teen vaikuttavaa työtä

Miten mittaisimme?

Vaikuttavuuden mittaaminen ei ole yksinkertaista. Kun mietitään, minkälaiset mittarit kertovat parhaiten saavutetuista tuloksista, huomataan, että esimerkiksi jokainen sairausryhmä tarvitsee omat mittarinsa. Ennaltaehkäisyn onnistumista voidaan mitata tutkimalla sairastuneiden määrässä tapahtuvia muutoksia. Kroonisen sairauden hoidon onnistumista voidaan tutkia katsomalla, miten hyvin hoidon prosessi toteutuu – myös sairastuneen elämänlaatutieto olisi keskeistä. Leikkauspotilaan hoidon onnistumisessa voidaan katsoa esimerkiksi sitä, kuinka nopeasti hän palaa omaan työhönsä. Vanha viisaus – sitä saa mitä mittaa – pitää erittäin hyvin paikkansa myös vaikuttavuutta tutkittaessa. 

Tulokset kertovat prosessista ja sen lopputuloksista Prosessimittareiden avulla nähdään, kuinka usein hoidon prosessi toteutuu määrittelyn mukaisesti. Tulosmittareiden avulla tutkitaan, minkälaisia hoidon tulokset ovat. Usein joudutaan käyttämään välillisiä mittareita – esimerkiksi diabeteksessa emme omasta organisaatiostamme saa tietoa varsinaisista päätetapahtumista, kuten sydäninfarkteista tai kuolemista. Tällöin käytämme yleisesti hyväksyttyjä mittareita hoitotasapainon arvioimiseksi, esimerkiksi pitkäaikaissokeria HbA1c, verenpainetta ja kolesteroliarvoja.

Ei yksilölaji - koko hoito ratkaisee 

Lopputuloksen näkökulmasta on vain erittäin harvoin kysymys yksittäisen terveydenhuollon ammattilaisen tekemästä työstä. Täten vaikuttavuuttakaan ei voida mitata vain katsomalla yksittäisen ammattilaisen työn tuloksia. Potilaan sitoutuminen hoitoon on aina keskeisen tärkeää hoidon onnistumisen kannalta – ja siihen voidaan vaikuttaa monin tavoin. On tärkeää, että jokainen ammattilainen hahmottaa paikkansa hoitoketjun toteutumisessa ja ymmärtää, miten tärkeää on saattaa potilas eteenpäin kohti ketjun seuraavaa lenkkiä. 

Etydin mittaa – lääkäri tulkitsee 

Terveystalossa kehitetty Etydi-työkalu on ainutlaatuinen ratkaisu jonka avulla lääkäri voi seurata omien potilaittensa hoidon toteutumista. Etydi kerää tietoa potilasryhmittäin potilastietojärjestelmän sisältämän rakenteisen tiedon muodostamasta tietokannasta. Näin lääkäri saa tietoa esimerkiksi omista diabetesta, astmaa, verenpainetautia ja muita kroonisia sairauksia sairastavista potilaistaan. Monista sairauksista voidaan esittää myös riskiryhmiin kuuluvien potilaiden tilannetta – esimerkkeinä tyypin 2 diabetes, kohonneeseen kolesteroliin liittyvä syve-riski ja maksasairaudet. Tämän tiedon perusteella voidaan arvioida, ovatko potilaat riittävän hoidon piirissä, vai voidaanko hoitoa tehostamalla päästä parempiin tuloksiin.