Potilasturvallisuus on hoidon laadun perusta

Seuraamme potilasturvallisuuden toteutumista ja paranemista niin sanotuilla kivijalkamittareilla. Niitä ovat viralliset selvityspyynnöt, vaaratapahtumat, leikkausinfektiot ja potilasturvallisuutta koskevat auditointipoikkeamat. Kehitystä seurataan systemaattisesti, ja tavoitteena on kiinnittää huomiota toistuviin tai vakaviin potilasturvallisuuteen vaikuttaviin asioihin, jotta niistä voidaan oppia ja estää tapahtumien toistuminen.

Potilasturvallisuutta seuraa ja kehittää johtavan ylilääkärin alaisuudessa toimiva laatujohtoryhmä. Potilasturvallisuuden painopistealueet ja potilasturvallisuusstrategia tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2016 kehitysteemoina olivat esimerkiksi aktiivisuuden lisääminen vaaratapahtumailmoitusten tekemisessä ja sujuvien hoitopolkujen varmistaminen. Tietosuojan toteutumista valvoo ja varmistaa johtavan ylilääkärin tietosuojaryhmä. Vuoden 2016 syksyllä käynnistettiin EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät valmistelut.

Vaaratapahtuman hinta havainnollistaa seurannan tärkeyttä

Vaaratapahtumilla tarkoitetaan sellaisia haittatapahtumia tai läheltä piti -tilanteita, joissa potilasturvallisuus tai tietosuoja vaarantuu. Niihin reagoiminen on tärkeää laadun parantamiseksi, sillä vaaratapahtumat voivat esimerkiksi viivästyttää hoitoa. Läheltä piti -tilanteiden raportointi tuo meille arvokasta tietoa kehittämisen tueksi ja auttaa ennakoimaan sekä poistamaan potilasturvallisuusriskejä.

Avoimen ja luottamukseen perustuvan potilasturvallisuuskulttuurin avulla lisäämme kaikkien potilastyötä tekevien aktiivisuutta ilmoittaa havaitsemastaan poikkeamasta. Tavoitteenamme on ottaa ilmoitus käsittelyyn kolmen arkipäivän kuluessa sen tekemisestä, kun kiireellisyysluokka on normaali. Tällä hetkellä ilmoituksista noin 80 prosenttia käsitellään tavoiteajassa.

Vaaratapahtumien ennaltaehkäiseminen on myös taloudellisesti järkevää. Terveystalossa otettiin vuonna 2016 käyttöön mittari, joka kuvaa vaaratapahtuman selvittelystä ja tilanteen korjaamisesta syntyviä kustannuksia. Hinnan laskeminen lisää ymmärrystä siitä, että vaaratapahtuma kannattaa selvittää perinpohjaisesti kerralla, jotta vältetään sen toistumisesta aiheutuvat lisäkustannukset.

Ilmoitetut vaaratapahtumat vuonna 2016

Ilmoitetut vaaratapahtumat vuonna 2016, klikkaa kuvaa nähdäksesi suurempana »

Terveystalon potilasvahingot alittavat alan keskiarvon

Virallisia selvityspyyntöjä ovat muistutukset, kantelut, potilasvahinkoilmoitukset sekä tietosuojavaltuutetun tai muiden viranomaisten tekemät selvityspyynnöt. Kaikki viralliset selvityspyynnöt ja niiden ratkaisut käsitellään toimipaikoissa vastaavan lääkärin johdolla. Vastaava lääkäri arvioi, millaisiin toimenpiteisiin ratkaisujen perusteella tulee ryhtyä, ja vastaa niiden toteuttamisesta. Lisäksi konsernin laatujohtoryhmässä käydään säännöllisesti läpi virallisten selvityspyyntöjen mahdolliset trendit sekä potilasasiamiehen esille nostamia tapausesimerkkejä. Anonyymisti käsiteltyjä tapausesimerkkejä hyödynnetään myös koko organisaation oppimisen tukena, ja niistä toimitetaan yhteenveto yksikönjohtajille ja vastaaville lääkäreille.

Viralliset selvityspyynnöt vuonna 2016

Ilmoitetut vaaratapahtumat vuonna 2016, klikkaa kuvaa nähdäksesi suurempana »

Hyvä hygienia säästää infektioilta

Hygienian varmistaminen on tärkeä osa potilasturvallisuutta. Hygieniahoitaja vastaa päivittäisen hygieniatoiminnan ohjeistuksesta, seurannasta ja kehittämisestä. Lisäksi hygieniahoitajalla on tukenaan toimipaikkojen nimetyt hygieniayhteyshenkilöt ja tarvittaessa infektiolääkäri sekä hygieniatyöryhmä, joka muun muassa seuraa infektiotilannetta, antaa toimintaohjeita tartuntataudeista ja vastaa henkilöstön kouluttamisesta.

Leikkauksiin ja pienempiin toimenpiteisiin liittyvien infektioiden lisäksi hygienian toteutumista seurataan esimerkiksi käsihygienian ja välinehuollon kautta. Käsihygieniasta järjestetään säännöllisesti henkilöstölle koulutuksia ja tietoiskuja, ja sen seurantaa ollaan parhaillaan kehittämässä. Välinehuollossa on tärkeää varmistaa, että hoidossa käytettävät välineet eivät aiheuta potilaalle infektioriskiä. Myös välinehuollon seurannan mittaristoa ollaan kehittämässä.

Lue seuraavaksi:
Tasaisen luotettava palvelu on yhteinen tavoitteemme »