Paremmalla johtamisella rakennetaan työhyvinvointia

Talotekniikkaurakointiin ja kiinteistöpalveluihin erikoistunut Are Oy ryhtyi etsimään ratkaisuja työterveyteen liittyviin haasteisiin. Valmentamalla esimiehiä johtamaan työhyvinvointia on pystytty parantamaan koko työyhteisön hyvinvointia ja saavuttamaan säästöjä.

Are Oy:ssa työskentelee Suomessa kaikkiaan 1 100 henkilöä. Talotekniikkaurakointiin ja kiinteistöpalveluihin liittyvät työtehtävät ovat usein työntekijöille fyysisesti raskaita, mikä saattaa puolestaan vaikuttaa tuki- ja liikuntaelinten toimintakykyyn.

Aren henkilöstöjohtajana aloitti vuonna 2010 Sari Kulmala tilanteessa, jossa jatkuvat sairauspoissaolot, korkeat työkyvyttömyyseläkemaksut ja epätasainen esimiestoiminta kuormittivat koko organisaatiota. Työterveyden riskeihin ryhdyttiin etsimään ratkaisuja yhdessä työterveyskumppani Terveystalon kanssa. Käytännön tasolla muutoksen toteuttaminen käynnistyi niiden työntekijöiden tunnistamisella, joiden työkyky oli merkittävän uhan alla.

– Riskiryhmään kuuluvat työntekijät seulottiin ja selvitettiin, mitä voisimme heidän työkykynsä hyväksi tehdä. Tässä prosessissa teimme Terveystalon kanssa tiivistä yhteistyötä ja saimme heidän kauttaan käyttöömme tietotaitoa esimerkiksi kuntoutuskäytäntöihin ja työterveyden vaikuttavuuteen liittyen, Kulmala kertoo.

Esimiehet avainasemassa

Are Oy:n kohdalla ratkaisevin työkykyyn vaikuttava osa-alue kohdentui esimiestason toimintaan. Kulmalan mukaan esimiestoiminta on kriittinen tekijä työkykyyn ja työssä jaksamiseen liittyvissä asioissa. Työkykyyn liittyvien näkökulmien aktiivinen esille nostaminen ohjaa esimiehiä puuttumaan riskitekijöihin jo ennen kuin niistä ehtii tulla isompia ongelmia.

– Esimiesvalmennus oli keskeisen tekijä yleisen työkyvyn kehittämisen kannalta. Areen rakennettiin laaja Esimiehenä Aressa -valmennusohjelma, jonka ensimmäinen koulutusjakso keskittyi työkyky- ja työturvallisuusasioihin.  Tähän osallistui kaikkiaan 170 esimiestämme. Henkilöstöstä huolehtiminen alkaa esimiestasolta ja jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään esimieheen. Meillä työntekijästä välittäminen on aivan ykkösjuttu, painottaa Kulmala.

Isot säästöt

– Yhteistyömme Terveystalon kanssa syveni strategisesti vuonna 2011. Yrityksemme johtoajatuksena oli yksinkertaisesti työterveyteen ja työkykyyn liittyvien eri osa-alueiden kuntoon laittaminen. Nostimme Arella henkilöstöstä huolehtimisen ykkösasiaksi ja laadimme toimenpidesuunnitelman seuraaville vuosille, selvittää Kulmala muutosprosessin alkumetrejä.

Yhteistyön syventämisen tuloksena Aren työntekijöiden työkyky ja työhyvinvointi on nostettu kahden viimeisen vuoden aikana uudelle, paremmalle tasolle.

– Panostukset työkykyjohtamiseen näkyivät jo viime vuonna merkittävinä rahallisina säästöinä, mikä kannustaa meitä jatkamaan tällä linjalla myös jatkossa. Yksi työkykyyn liittyvistä tulevaisuuden haasteista on ennaltaehkäisevä toiminta, johon myös yrityksemme johto on sitoutunut esimerkillisesti, kiittelee Kulmala.

Soita meille 030 633 9529

Pyydä tarjous työterveyspalveluista