Ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut

Paras tapa leikata kustannuksia on olla synnyttämättä niitä.

Ennaltaehkäisevä työterveys toimii tehokkaasti, kun sen pohjana on tarkka työpaikan ja olosuhteiden tuntemus ja yhteisesti sovittu toimintasuunnitelma. Työn vaatimusten ymmärtäminen, työkykyriskien tunnistaminen ja niiden ennaltaehkäisy tuottavat merkittäviä kustannussäästöjä. Työterveyden moniammatillinen asiakastiimimme on apunasi toimenpiteiden suunnittelusta, käytännön toteutukseen ja tulosten mittaamiseen.

Ennaltaehkäisevään työterveyteen kuuluvat mm.:

  • Työterveystarkastukset (mm. altisteiset, lakisääteiset, suunnatut, ikäryhmät)
  • Työ- ja toimintakyvyn arvioinnit
  • Työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus
  • Työntekijöiden ohjaus kuntoutukseen
  • Tietojen anto ja neuvonta
Työkykyvalmennus

Työkykyvalmennus on ammatillisen kuntoutuksen muoto ja tarkoitettu tilanteisiin, joissa työntekijän nykyisessä työssä jatkaminen tai sinne paluu on uhattuna terveydellisistä syistä johtuen. Työkykyvalmennus auttaa löytämään työntekijälle parhaan ratkaisun juuri hänen tulevaisuutensa kannalta. Ennakoimalla mahdollista työkyvyttömyyttä voidaan vähentää sairauspoissaoloja ja pienentää mahdollista eläkeriskiä.

Työhyvinvointipalvelut

Panos työyhteisön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin lisää aina tuottavuutta.

Hyvinvointi- ja valmennuspalvelumme täydentävät työterveystoimintaa ja jatkavat usein työterveydessä aloitettuja toimenpiteitä. Toimenpiteet suunnitellaan toimialatuntemustamme ja asiakkaamme toiminnasta kertyvää tietoa hyödyntäen. analysoituun tietoon perustuen. Tarkasti kohdennetut toimenpiteet tuottavat parhaat tulokset ja ovat kustannustehokkaita.

Voit valita valmiita toimialallesi tarkasti kohdennettuja psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin valmennuksia tai räätälöidä asiantuntijoidemme kanssa yrityksellesi kokonaisvaltaisen työhyvinvointiohjelman.

Fyysinen hyvinvointi:

Henkilökohtainen psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä terveet elämäntavat tukevat työkykyä ja –halua, työssä jaksamista ja palautumista. Palvelut auttavat tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään elämäntapariskejä ja tarjoavat tukea elämäntapamuutoksissa. Tavoitteena on myös lisätä itsetuntemusta, aktiivisuutta ja motivoida oman hyvinvoinnin edistämiseen.

Hyvinvointikartoitus

Kiireinen elämänrytmi, vaativat työtehtävät ja yksityiselämän haasteet kuormittavat henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä jaksamista. Firstbeat sykevälimittausta hyödyntävä Terveystalo Hyvinvointikartoitus auttaa tunnistamaan terveyttä uhkaavia riskitekijöitä ja voimavarojen riittävyyttä mahdollisimman varhain sekä tarjoaa henkilökohtaista tukea hyvinvointiin.

Terveystalo Hyvinvointivalmennus tarjoaa yritykselle mahdollisuuden tukea avainhenkilöidensä työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Palvelu avulla työyhteisö, tiimi tai tarvittaessa koko henkilöstö saa kokonaiskäsityksen oman hyvinvointinsa. Hyvinvointivalmennukseen kuuluu Firstbeat sykevälimittaukseen perustuva hyvinvointikartoitus, henkilökohtainen palaute, hyvinvointisuunnitelma sekä ohjausta ja tukea muutostavoitteiden saavuttamiseksi tai nykytilan ylläpitämiseksi. Ryhmä mahdollistaa kokemusten vertailun ja vertaistuen saamisen toisilta.

Kuntokatsastukset

Terveystalo Kuntokatsastukset antavat hyvän kokonaiskäsityksen työntekijän fyysisen kunnon nykytilasta. Katsastukseen kuuluvan testin pohjalta laadittavassa henkilökohtaisessa ohjelmassa keskitytään yksilöllisiin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Kunnon kohottaminen parantaa hyvinvointia ja sitä kautta työssä jaksamista ja siitä palautumista. Hyväkuntoinen työntekijä myös palautuu nopeammin työn aiheuttamasta rasituksesta.

Katsastuksia on 4 erilaista:

  • Terveyskuntokatsastus on tarkoitettu terveysliikkujille. Monipuolisen testauksen tulokset suhteutetaan osallistujan ikään ja sukupuoleen. Tulosten pohjalta määritellään fyysisen kunnon kehittämiskohteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
  • Elämäntapaliikkujan kuntokatsastus sopii työntekijöille, joiden kunto on vähintään keskitasoa. Tavoitteena on tukea osallistujaa jatkamaan aktiivista elämäntapaa. Tulosten pohjalta laadittavassa harjoitusohjelmassa tarkistetaan nykyiset tavoitteet ja asetetaan uusia.
  • Lihaskuntokatsastus sopii erityisesti työntekijöille, jotka ovat kiinnostuneita tuki- ja liikuntaelimistönsä kunnon ylläpitämisestä ja parantamisesta. Työntekijä saa kuvan tuki- ja liikuntaelimistön kunnosta. Testitulosten pohjalta laadittavassa harjoitusohjelmassa tarkistetaan nykyiset tavoitteet ja asetetaan tarvittaessa uusia.
  • Kestävyyskuntokatsastus kannustaa työntekijää yleiskunnon kehittämisessä ja madaltaa kynnystä omatoimiseen liikuntaan. Työntekijä saa kuvan yleiskuntonsa nykytilasta ja testitulosten perusteella laadittu henkilökohtainen harjoitusohjelma tukee tavoitteiden saavuttamista.
Kävelytesti

Terveystalo Kävelytesti on hyvä yleiskunnon mittari terveille, työikäisille ihmisille. Kävelytesti on ryhmämuotoinen testi, joka helppo toteuttaa isollekin ryhmälle ja se sopii hyvin esimerkiksi Tyky-päivien tai muiden yhteisten tilaisuuksien ohjelmaan. Testitulosten tavoitteena on kannustaa työntekijää yleiskunnon kehittämisessä. Henkilökohtainen harjoitusohjelma madaltaa kynnystä omatoimiseen liikunnan aloittamiseen. Kuntoileva työntekijä jaksaa paremmin töissä ja palautuu työn rasituksesta nopeammin.

Niskaryhmä ja Selkäryhmä

Niskaa, hartioita tai selkää kuormittava työ aiheuttaa merkittävää haittaa erityisesti paljon istumatyötä sekä fyysistä työtä tekeville. Terveystalo Niska- ja Selkäryhmien tavoitteena on tarttua oireisiin ajoissa, jolloin työkyky paranee ja vältytään tarpeettomilta sairauspoissaoloilta. Ryhmässä opitun tiedon ja tehtävien harjoitteiden avulla kivut vähenevät, hyvinvointi kohenee ja liikkuminen paranee.

Painonhallintaryhmä

Terveystalo Painonhallintaryhmä tarjoaa kannustusta, motivointia ja vertaistukea normaalipainon tavoittelussa. Ryhmän tavoitteena on laihtumiseen ja pysyvään painonhallintaan tähtäävien uusien taitojen ja elämäntapamuutosten oppiminen. Ryhmässä saa konkreettisia työkaluja arkipäivän valintoihin, jotka mahdollistavat pysyvän muutoksen. Painonpudotus edistää työssä jaksamista ja lisää motivaatiota sekä yksilö- että työyhteisötasolla.

Parhaat Työvuodet valmennus

Terveystalo Parhaat työvuodet valmennus on organisaation kokeneiden työntekijöiden psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen toimintakyvyn vahvistamiseen tarkoitettu valmennuskokonaisuus. Valmennuksessa käsitellään psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ikääntyessä, ikääntymisen vaikutuksia fyysiseen toimintakykyyn, liikunnan ja ravitsemuksen vaikutuksia, työelämän vaatimuksia sekä tehdään oma hyvinvointisuunnitelma. Parhaat työvuodet –valmennus edesauttaa osallistujien työurien pidentymistä.

Savuttomuushoito

Tupakoitsijan suorituskyky ja terveydentila on keskimääräistä heikompi, myös vakavien sairauksien riski on suurempi. Tupakointi aiheuttaa vahvan riippuvuuden, ja ilman tukea katkaisu on yleensä vaikeaa. Terveystalo Savuttomuushoito tarjoaa tupakoinnin lopettajalle henkistä tukea sekä yksilöllisen hoitopolun (mm. lääkärin valvoman mahdollisen lääkehoidon). Savuttomuushoito moninkertaistaa tupakoinnin lopettamisen todennäköisyyden.

Uniryhmä

Terveystalo Uniryhmä on tarkoitettu uniongelmista kärsiville henkilöille, joille sopii ryhmämuotoinen työskentely. Uniryhmässä käsitellään uneen ja nukkumiseen liittyviä ongelmia ja omaa suhtautumista siihen. Ryhmässä opitaan myös oikeaa tietoa unesta sekä käytännön tekniikoita unettomuuden hoitamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Kun uniongelmasta kärsivän unettomuus helpottuu, myös työturvallisuus, työn laatu ja tuottavuus paranevat ja sairauspoissaolot vähenevät.

Voimavararyhmä

Terveystalo Voimavararyhmä on suunnattu työntekijöille, joilla on havaittu lieviä uupumusoireita. Kyky tunnistaa oman elämän kuormitustekijöitä työssä ja vapaa-ajalla parantaa hyvinvointia ja torjuu uupumista. Ryhmässä käsitellään hyvinvointia ja yksilön voimavaroja, mm. stressin vaikutuksia, unta ja palautumista, itsensä johtamista sekä rentoutumistekniikoita. Tavoitteena on, että osallistujat oppivat ymmärtämään paremmin omaan hyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä ja omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa elämänlaatuunsa.

 

Psyykkinen hyvinvointi ja esimiestaidot:

Hyvä johtaminen ja esimiestaidot ovat kriittisimpiä tekijöitä organisaation työhyvinvoinnille ja tuottavuudelle. Myös yksittäisen työntekijän työ- ja toimintatavat vaikuttavat koko työyhteisön toimivuuteen ilmapiiriin ja työhaluun. Palvelut auttavat kehittämään johtamista, esimiestyötä, työyhteisön yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Ne myös tukevat esimiehiä, yksilöitä ja työyhteisöjä muutostilanteissa.

Coaching

Terveystalo Coaching (yksilö/ryhmä) auttaa asiantuntijoita ja johtajia voimavarojen äärelle sekä saavuttamaan tavoitteet ja menestymään silloinkin, kun paineet ovat erityisen kovat. Terveystalo Coaching tukee yritysten ja organisaatioiden tuloksellisempaa ja tavoitteellisempaa johtamista. Coaching antaa työkaluja haasteellisiin johtamis- ja työtilanteisiin, työilmapiirin ja -motivaation parantamiseen, työyhteisön vuorovaikutukseen sekä oman jaksamisen parantamiseen pitkäkestoisesti.

Muutostuki

Muutostilanteet koettelevat henkilöstön kärsivällisyyttä ja aiheuttavat stressiä. Terveystalo Muutostuki -valmennus auttaa henkilöstöä sopeutumaan organisaatiossa tapahtuviin muutoksiin. Valmennus keskittyy muutoksen inhimillisiin puoliin, kuten ihmisten motivointiin ja muutosten mahdollisiin vaikutuksiin työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen.

Puheeksiottovalmennus

Terveystalo Puheeksiottovalmennus lisää esimiesten valmiutta haastavien tilanteiden kohtaamiseen ja ratkomiseen. Tavoitteena on, että esimiehet pystyvät tunnistamaan hälytysmerkkejä työyhteisössään ja käyttämään oppimiaan konkreettisia keinoja tilanteiden purkamiseksi. Tuloksena on paremmin toimiva työyhteisö ja joustavampi toiminta.

Työhyvinvointipaja

Työhyvinvointipaja on työyhteisölle tai tiimille tarkoitettu tilaisuus, joka tukee työntekijöiden voimavaroja, tavoitteellisuutta ja hyvinvointia työssä. Työpajassa keskitytään erityisesti ryhmän yhteistoimintaan. Työpajassa voidaan käsitellä esimerkiksi henkilöstökyselyssä esiin nousseita asioita, työyhteisölle ajankohtaisia haasteita tai muutostilannetta.

Työhyvinvointipaja sopii tilanteisiin, joissa halutaan vahvistaa luottamusta, yhteistyötä ja ratkaisukeskeistä ajattelua työyhteisössä ja se edistää tiimin toimivuutta ja työntekijöiden viihtyvyyttä.

Työnohjaus

Omia työtapoja on välillä syytä arvioida sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Terveystalo Työnohjaus edistää työhyvinvointia ja parantaa johtamista ja työmotivaatiota. Palvelu kirkastaa ja jäsentää työn tavoitteita ja omaa roolia: olennaista on, että oman työtehtävän ja organisaation tavoitteet ja toimintatavat kohtaavat.

Työyhteisötaitojen valmennus

Terveystalo Työyhteisötaitojen valmennus lisää työyhteisön jäsenten ymmärrystä vuorovaikutuksessa esiintyvistä ilmiöistä ja rohkaisee heitä kantamaan vastuuta työyhteisön hyvinvoinnista yhdessä johdon kanssa. Valmennus parantaa työntekijöiden vuorovaikutustaitoja ja vahvistaa itseluottamusta hankalien tilanteiden käsittelemisessä. Työntekijät tutustuvat varhaisen välittämisen malliin ja saavat taitoja, jotka edistävät toisten huomioon ottamista, työyhteisön ilmapiiriä ja toimintaa.

Parempi Työyhteisö -kysely

Toimivassa työyhteisössä on yhteisesti sovitut pelisäännöt ja toimiva vuorovaikutus, joita arjen teot tukevat. Myönteistä ilmapiiriä voi rakentaa kohtelemalla muita kunnioittavasti, tukemalla työkavereita ja tarjoamalla apua tarvittaessa.

Työyhteisön toimivuutta ja ilmapiiriä on hyvä tutkia säännöllisesti. Työyhteisön tilan mittaaminen auttaa keskittymään oikeiden asioiden kehittämiseen. Työyhteisön tilanteen hahmottaminen helpottaa siten myös kehittämisresurssien tehokasta käyttöä.

Parempi Työyhteisö -kysely (ParTy®) on luotettava ja luottamuksellinen tutkimusmenetelmä, joka soveltuu kaiken kokoisille organisaatioille ja toimialoille. Kysely auttaa arvioimaan työyhteisön toimivuutta ja henkilöstön hyvinvointia. Samalla henkilöstö osallistuu organisaation kehittämiseen. Kysely auttaa ohjaamaan kehittämistoimenpiteitä kustannustehokkaammin, toimien lisäksi työkaluna kehittämistyön seuraamisessa ja tuloksellisuuden mittaamisessa.

Parempi Työyhteisö -kyselyn tuloksia verrataan aina suomalaiseen vertailuaineistoon, jolloin työnantaja saa tärkeää tietoa organisaation tilanteesta suhteessa muuhun suomalaiseen työelämään. Vertailua tehdään myös organisaation sisäisesti eri ryhmien välillä, mikä auttaa löytämään hyviä käytäntöjä sekä tukemaan juuri niitä työyksiköitä, joissa on eniten haasteita. Myös edellisen kyselyn tuloksiin on mahdollista saada vertailutietoa, kun kyselyä toistetaan määräajoin.

Parempi Työyhteisö -kyselyn voi toteuttaa osana kokonaisvaltaista työterveystoimintaa, jolloin prosessiin osallistuvat organisaation tilanteen tunteva Terveystalon työterveyspsykologi sekä työterveystiimi.

 

Kysy lisää tai pyydä tarjous oman yrityksesi ja toimialasi työterveys- ja työhyvinvointipalveluista.

Kysy lisää

Työterveyden sairaanhoitopalvelut

Nopeasti hyvään hoitoon. Nopeasti takaisin tuottavaan työhön.

Nopea hoidon aloittaminen ja sujuvat hoitopolut lyhentävät sairauspoissaolon pituutta, vähentävät työkykyriskejä ja laskevat kustannuksia merkittävästi. Terveystalossa kaikki tarvittava osaaminen on saman katon alla. Sujuvat hoito- ja diagnostiikkapalvelut ja laaja erikoisalaosaamisemme mahdollistavat nopeat hoitopolut. Yhtenäisen potilastietojärjestelmän ansiosta kaikki tieto kulkee nopeasti: työterveyden kokonaiskuva on aina hallinnassa ja monipuolisesti raportoitavissa. Yhtenäiset toimintamallit korvauskäsittelystä tapaturma- ja eläkevakuutusyhtiöiden kanssa tukevat tehokasta työkykyriskien hallintaa.

Hoitopalveluiden sisältö ja laajuus suunnitellaan asiakkaan kanssa yhteistyössä
– kaikki osaaminen saman katon alla

Työterveys- painotteinen sairaanhoito
+
Tutkimukset, hoitotoimenpiteet, leikkaukset
+
Erikois- lääkäripalvelut

Hammashoito tukee kokonaisvaltaista terveyttä

Tutustu työsuhdehammashoidon palveluihimme
 

 

 

Tiedätkö mitä tekemätön työ maksaa?

Lue lisää