Uusi tapa ajatella työterveyttä vastaa tämän päivän haasteisiin - jotta ihmiset ja yritykset voisivat paremmin

18.10.2018

Terveystalo vastaa muuttuvan työelämän ja työterveysasiakkaidensa tarpeisiin uudistamalla tapaansa työterveyden toimintamallin. Uuden Terve Työpaikka™ -toimintamallin tavoitteena on tuoda esiin ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tuoma potentiaali yritysten ja organisaatioiden menestyksen lisäämisessä. Toimintamalli auttaa hahmottamaan mitkä osa-alueet vaikuttavat hyvinvoinnin rakentumiseen.

Työmies rakennustyömaalla

Terveystalon uuden Terve Työpaikka -toimintatavan lähtökohtana on ajatus siitä, että parhaimmillaan työ tuottaa terveyttä ja hyvinvoivat ihmiset auttavat organisaatioita voimaan hyvin. Hyvinvoivat ihmiset työskentelevät yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi ja tekevät tulosta. He ovat motivoituneita ja sitoutuneita, ja työssä on imua.

Terveessä Työpaikassa työ on turvallista, sujuvaa ja tuloksellista. Siellä on terve organisaatiokulttuuri ja hyvä ilmapiiri. Johtajat osaavat johtaa. Hyvinvoiva organisaatio on myös haluttu kumppani ja houkutteleva työnantaja, joka pääsee valitsemaan parhaat. Tähän pyritään aktiivisella yhteistyöllä työntekijöiden, työnantajan sekä työterveyden kanssa.

Yhteistyötä ohjaa ajattelumalli, jonka mukaan terve työpaikka koostuu neljästä eri osa-alueesta:

  1. Työpaikan turvallisuus ja terveyttä tukevat työolot ovat terveen työn perusta. Työhön, työympäristöön ja työyhteisöön liittyvät riski- ja vaaratekijät on hallinnassa. Työ on sujuvaa ja työtilat tukevat tehokasta työntekoa. Työnantaja, työntekijät, työsuojelu ja työterveys kehittävät työoloja hyvässä yhteistyössä.  Työpaikan ensiapuvalmiudet ja -toimintatavat ovat kaikille tuttuja.

  2. Ihmisten hyvinvointi on terveen työpaikan edellytys. Terveessä työpaikassa työ tuottaa tekijälleen terveyttä: se on mielekästä ja vastaa työntekijän osaamista, voimavaroja ja työkykyä koko työuran ajan.  Hyvinvoiva työntekijä tuo panoksensa työyhteisöön ja sen hyvinvointiin. Hän kantaa vastuuta omasta terveydestään ja saa siihen myös tarvittaessa tukea. Kun ihminen voi hyvin, se heijastuu koko elämään.

  3. Toimivassa työyhteisössä tieto kulkee ja ilmapiiri on innostava, kannustava ja oikeudenmukainen. Yhteiset tavoitteet ovat selkeitä ja ongelmat ratkaistaan rakentavasti. Työpaikan rakenteet ja toimintatavat tukevat työn sujumista. Hyvinvoivassa yhteisössä toimintaa kehitetään ja muutoksiin sopeudutaan yhdessä.

  4. Terveessä työpaikassa johtaminen on aktiivista, tavoitteellista työtä työntekijöiden onnistumisen ja organisaation menestyksen mahdollistamiseksi. Esimiehet luovat työn tekemiselle toimivat puitteet ja määrittelevät realistiset tavoitteet. Johtaminen on selkeää, osallistavaa ja oikeudenmukaista. Esimies osaa tunnistaa ja reagoida muutoksiin ihmisten työkyvyssä ja voimavaroissa. Myös esimiesten omasta hyvinvoinnista pidetään terveessä työpaikassa erinomaista huolta.

Uuden toimintamallin myötä Terveystalossa on luotu entistä kokonaisvaltaisempia ja monipuolisempia ratkaisuja asiakkaiden haasteisiin.  Uusilla ratkaisuilla ja työterveystiimin entistä monipuolisemmalla erityisalojen asiantuntemuksella yritystä voidaan tukea kokonaisvaltaisesti jokaisella neljällä työterveyden osa-alueella.

-          Jotta työpaikka on terve, on jokaisen näistä osa-alueista toimittava.  Jos yksikin osa-alueista on heikolla tasolla, se vaikuttaa muihin osa-alueisiin ja heikentää kokonaisuutta. Painotukset eri osa-alueilla voivat toki vaihdella yritysten ja organisaatioiden välillä ja niiden kehityskaaren aikana tai taloustilanteen mukaisesti, sanoo työterveyden ylilääkäri Unto Palonen Terveystalosta.

Muuttuva työelämä haastaa uudelleenajatteluun

Terve Työpaikka -toimintamalli on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Terveystalolla on laajassa potilastietokannassaan paljon työelämää ja työterveyttä koskevaa dataa, jota on myös hyödynnetty uuden toimintamallin suunnittelussa. Signaaleja muuttuneen työelämän ja työterveyden välillä voidaan analysoida ja ymmärtää entistä paremmin.

Nykyaikana työ vaatii ihmisiltä paljon. Megatrendit kuten digitalisaatio, globalisaatio ja väestön ikääntyminen ovat muutoksen ajureita. Tekoäly ja automatisaatio muuttavat työn tekemistä kaikilla monella toimialalla. Osa- ja määräaikainen työ sekä työn pirstaloituminen lisääntyvät. Nämä vaativat työntekijöiltä ja myös työnantajilta uudenlaista ajattelua, asennetta ja osaamista.

-          Muutoksen vauhti on kovaa, eivätkä työntekijät ole pysyneet vauhdissa mukana. Tämä lisää kognitiivista kuormitusta, stressiä ja paineita, mikä näkyy esimerkiksi mielenterveysongelmien yleistymisenä, Palonen kertoo.

Johtamisella ja työkulttuurilla on ongelmien ennaltaehkäisyssä iso merkitys. Työnantajat etsivätkin aktiivisesti keinoja vaikuttaa ja pitää huolta työntekijöistään entistä enemmän. Uusia malleja, kuten ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen tukipalveluita nuorille työntekijöille, toteutetaan yhteistyössä työterveyden kanssa.

-          Haluamme vaikuttaa siihen, että jo lähitulevaisuudessa työpaikoilla voidaan paremmin. Ihmisten hyvinvointi näkyy positiivisesti yritysten ja organisaatioiden tuloksessa. Siksi haluamme haastaa asiakkaamme rakentamaan kanssamme terveitä työpaikkoja.

LISÄTIETOJA SAAT OMALTA TYÖTERVEYSYHTEYSHENKILÖLTÄSI.  
TUTUSTU MYÖS TERVE TYÖPAIKKA™ -TOIMINTAMALLIIN SIVULLAMME:
WWW.TERVEYSTALO.COM/TERVETYOPAIKKA