Työpaikkaselvitys on jatkossa Kela-korvauksen edellytys

6.10.2017

Työpaikkaselvitys on työterveysyhteistyön kivijalka ja myös Kela-korvausten edellytys. Työterveyshuollon kustannuksista saa korvauksen vain, jos työpaikkaselvitys on ajan tasalla. Kattava työpaikkaselvitys auttaa selventämään työterveyden tavoitteet ja arvioimaan niiden toteutumista.

Jokainen työpaikka on omanlaisensa. Työterveystiimin täytyy tuntea työpaikan olosuhteet, jotta työterveyden toiminta vastaa työpaikan tarpeisiin. Esimerkiksi psykososiaaliset kuormitustekijät vaihtelevat työpaikasta toiseen, joten niihin voidaan puuttua vain, kun työyhteisö ja työn luonne ovat tuttuja.

Työyhteisöä uhkaavien vaarojen ja kuormitustekijöiden tunnistaminen sekä riskien arviointi ovat lakisääteisesti työnantajan vastuulla. Riskeistä tehtyä arviointia hyödynnetään työpaikkaselvityksessä. Omalta työterveystiimiltä saa tarvittaessa apua riskien ja kuormitustekijöiden arviointiin. Varsinkin pienillä työpaikoilla nämä arvioinnit tehdään usein työpaikkaselvityksen yhteydessä yhteistyössä työterveyden kanssa.

Ajankohtainen työpaikkaselvitys kirkastaa työterveyden tavoitteet

Työpaikkaselvityksen alussa yleensä työterveyshoitajasta ja työterveyslääkäristä koostuva työterveyshuoltotiimi tutustuu kyseessä olevaan työhön käymällä työpaikalla. Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työympäristöstä, työstä ja työyhteisöstä aiheutuvien vaarojen, kuormitustekijöiden ja voimavarojen merkitystä työntekijöiden terveydelle ja työkyvylle. Samalla selvitetään myös, onko työpaikalla oleva ensiapuvalmius riittävä.

Työpaikkaselvitykseen voi liittyä ergonomian selvitys tai muu kohdennettu selvitys, jossa esimerkiksi tarkastellaan työn sujuvuutta ja etsitään ratkaisuja kehitettävien asioiden edistämiseksi. Tällöin on usein perusteltua hyödyntää työterveyden moniammatillista osaamista, kuten työfysioterapeutin tai työterveyspsykologin asiantuntemusta. Työterveystiimi kirjoittaa työpaikkakäynnistä raportin, joka sisältää johtopäätökset ja ratkaisuehdotukset työntekijöiden työterveyden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi. Sovittujen toimenpiteiden toteutumista ja vaikutusta seurataan ja arvioidaan yhdessä.
Työpaikkaselvitys tehdään aina yrityksen toiminnan alkaessa, sen muuttuessa tai työterveyteen kerääntyneen tiedon perusteella. Työpaikkaselvityksen tulee olla ajantasainen, eli se on päivitettävä ainakin 3−5 vuoden välein. Työpaikkaselvityksen pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma, johon kirjataan yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet työterveyden edistämiseksi. Selvityksen ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain toimintasuunnitelman päivityksen yhteydessä.

Kelan tiedote koskien työpaikkaselvityksiä 30.5.2016

Työpaikkaselvitys on jatkossa työterveyshuollon korvaamisen edellytys

Työterveyshuolto huolehtii henkilöstön työkyvyn ylläpitämisestä. Työnantaja voi saada työterveyshuollon korvauksia vain, jos työpaikalla on tehty työterveyshuollon perusselvitys.

Työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset korvataan työnantajalle vuoden 2016 lopussa päättyvältä tilikaudelta vain, jos työpaikalla on tehty työterveyshuollon perusselvitys. Sen tekevät työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat. Työnantajan tehtävänä on huolehtia siitä, että työterveyshuollon perusselvitys tehdään viimeistään vuoden 2016 aikana.
Yrittäjälle työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset korvataan vuoden 2017 alusta lukien vain, jos työpaikkaselvitys on tehty. Työterveyshuollon kustannukset siis hylätään siihen asti, kunnes työpaikkaselvitys on tehty.

Mikäli yrityksellesi ei ole vielä tehty työpaikkaselvitystä, otathan yhteyttä omaan työterveysyhteyshenkilöösi.

Lisätietoa saat omalta työterveystiimiltäsi tai verkosta: