Kuinka työikäiset voivat? - Ennaltaehkäisevällä työllä varmistetaan, ettei kukaan sairastu työstä

12.2.2021

Sairauspoissaolot ovat erityisesti pienemmissä yrityksissä haasteellisia, koska tuuraajaa voi olla vaikea saada ja poissaolopäivän kustannus työnantajalle on korkea. Työterveyden tehtävänä on tukea esimiehiä tiimin työkykyasioissa ja varmistaa, että sairastunut työntekijä saa tarvitsemansa avun, jotta palaa nopeasti takaisin työn pariin. Tämä edistää kuntoutumista ja monissa tilanteissa myös ennaltaehkäisee pitkäkestoisempia työkykyyn vaikuttavia terveyshaasteita. Myös yritys hyötyy, kun saa osaajansa nopeammin takaisin.

Terveystalon keskusyksiköiden johtava työterveyslääkäri Kaisu Norbäck kertoo, että vaikka vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronan vuoksi, työikäisten sairauspoissaoloissa esiintyivät edelleen suurimpina ryhminä tuki- ja liikuntaelinten sekä mielen vaivat. Heti vuoden 2021 alussa Terveystalo perusti Fokus-erikoisyksiköitä, joissa keskitytään hoitamaan suomalaisten kansansairauksia, tai sairauksia jotka ovat nousemassa niiden joukkoon, ja jotka ovat tyypillisesti aiheuttaneet työikäiselle väestölle sairauspoissaoloja. 

Ensimmäisiin Fokus-erikoisyksiköihin lukeutuvat tuki- ja liikuntaelinten erikoisyksikkö sekä mielen erikoisyksikkö. 

– Työikäisen väestön työkyvyn ylläpito on työterveyden perustehtäviä. Meillä on paljon osaamista työikäisten tyypillisimmistä sairauksista ammattiryhmäkohtaisesti ja Fokus-erikoisyksiköistä saamme tukea kunkin alan erikoisosaajalta.

TULE-sairaudet varttuneempien työntekijöiden vaivana

Tuki- ja liikuntaelinten erikoisyksikkö keskittyy TULE-sairauksien ja -vammojen tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä näistä vaivoista yleisimpiä ovat selkäoireet, rasitusperäiset vaivat ja suurten nivelten kulumiseen liittyvät ongelmat.

– TULE-vaivoissa kaikkien tehokkainta hoitoa on ennaltaehkäisevin hoito, joka on monessa mielessä myös kannattavinta. Työnantajalle ennaltaehkäisevä työ korvataan 60 prosenttisesti, ja jos sillä voidaan ehkäistä mahdollista sairastumista, säästytään poissaolojen aiheuttamilta kustannuksilta. Työntekijöille ennaltaehkäisevän työn tarkoitus on lisätä hyvinvointia ja työterveyttä, joiden sivutuotteena myös työteho nousee.

Reporanka vai terve selkä

Selkävaivojen taustalla on usein rangan rappeutumiseen liittyvä muutoksia. Nämä saattavat altistaa esimerkiksi iskiasvaivoille tai noidannuoli tyyppiselle kivulle. Norbäckin mukaan selkävaivojen haasteellisuus liittyy niiden kokonaisvaltaisuuteen, sillä kroonistuessaan selkäongelmat vaikuttavat usein myös jaksamiseen ja mielialaan. 

– Näitä vaivoja voidaan parhaiten ehkäistä aktiivisella ennakoivalla itsehoidolla. Työfysioterapeuttia kannattaa hyödyntää työpisteen ergonomian suunnittelussa sekä matalalla kynnyksellä ohjata korkean riskin henkilöitä fysioterapeutille. Henkilökohtainen harjoitussuunnitelma ja sen seuranta tukee sitä että selkä pysyy kunnossa. 

Rasitusperäiset vaivat mielletään fyysiseen työhön, mutta etätyön yleistyessä tenniskyynärpää on tullut valitettavan tutuksi myös toimistotyöläisille. 

– Mikä tahansa fyysinen toisto – jota päätetyö myös väistämättä on – luo otolliset olosuhteet rasitusperäisille vaivoille. Työergonomian lisäksi tauotukseen tulisi kiinnittää huomiota ja suunnitella työvuorot siten, että ne tukevat palautumista.

Liike on lääke

Väestön ikääntyessä ja työurien pidentyessä, suurten nivelten kuten polven ja lonkan vaivat lisääntyvät.  Fyysisesti väärällä tavalla kuormittava työ voi altistaa kulumamuutoksille ja aiheuttaa siten pidempiaikaisia ja jopa leikkauksista johtuvia poissaoloja. Työterveyden tuella voidaan auttaa ergonomisissa ratkaisuissa ja työnkuvan muokkauksissa jä näin tukea työelämässä jatkamista. Kun tunnistetaan työhön liittyvät alkavat vaivat, voidaan ne kevyimmillään saada hoidettua tilapäisten työjärjestelyiden avulla. Lepo ei ole aina ainoa vaihtoehto, vaan joskus liike on lääke, kunhan ensin on katsottu että liikkeellä tuetaan kuntoutumista eikä kuormiteta liikaa.

– Korvaavassa ja tilapäisessä työssä työterveyden tehtävänä on arvioida yksilön työkyvyn rajoitteet, joiden puitteissa työnantaja suunnittelee rajoitteet huomioivat tehtävät.

Kelan etuisuuksista osasairauspäiväraha taas mahdollistaa osatyökykyisen työssä jatkamisen osa-aikaisesti, jolloin tehdään samaa työtä, mutta lyhyemmällä työajalla.  Tämä vaihtoehto sopii lyhytaikaiseen työn muokauttamiseen ja sitä käytetään myös ehkäisemään kokoaikaista sairauspoissaoloa. 

Mielenterveyden haasteita esiintyy työuran alkuvaiheessa olevilla

Mielen erikoisyksikkö keskittyy vahvistamaan työikäisten oikea-aikaista pääsyä tuen tai hoidon piiriin mielen haasteissa. Kyseessä on nuorten ikäluokkien yleisin pysyvämmän tai pitkittyneen työkyvyttömyyden syy, joka valitettavasti aiheuttaa pitkiä poissaoloja.

– On yksilön kannalta elämänmittainen tragedia, jos jo nuorena joutuu pois työelämästä. Mitä tehokkaammin mielenterveysongelmia voidaan hoitaa heti alkuvaiheessa, sitä varmemmin onnistutaan ehkäisemään pidempiaikainen työkyvyttömyys.

Terveystalon asiakasyrityksissä on hyviä ja vaikuttavia kokemuksia mielen chat ja sparri –palveluista, jotka matalan kynnyksensä ansiosta ovat helposti käytössä ja edistävät kuntoutumista. Myös esihenkilöillä voi olla joskus vaikea kohdata ja ymmärtää masentuneen tilannetta ja näissä hetkissä työterveydestä löytyy apukeinoja sekä tukea esimiestyöhön. 

– Esimiessparrit sekä työkalupakista löytyvät valmennukset auttavat esihenkilöitä keskustelemaan työntekijän kanssa ja tarjoavat vinkkejä millä tavoin hän voi tukea työelämässä jatkamista. Yksilön avun lisäksi työterveydestä saa neuvontaa kuinka esihenkilön tulisi huomioida mahdollisen poissaolon vaikutukset muuhun työyhteisöön ja tiimin jaksamiseen.

Ammatillisella kuntoutuksella takaisin työelämään

Pidemmän sairauspoissaolon jälkeen voidaan yhdessä työntekijän, työnantajan, työterveyden ja vakuutusyhtiön kanssa pohtia myös ammatillisen kuntoutuksen työkokeilua työhönpaluun tueksi tai jopa uudelleen kouluttautumista terveydentilalle paremmin soveltuvalle alalle.  Työkokeilu on työnantajalle maksutonta ja kokeilu voi tapahtua myös jossain toisessa yrityksessä. 

– Työkokeilun avulla voidaan myös kokeilla, että kuinka työntekijä selviytyy muokatussa tai täysin uudessa työnkuvassa. Erityisesti jos aiempi työ on ollut liian kuormittavaa ja aiheuttanut uupumusta, on hyvä pohtia yhdessä jotain terveydelle sopivampaa työtehtävää, jotta henkilö ei tipu työelämän ulkopuolelle.

Työkyky on asia, jota ei voi tarkastella mustavalkoisesti, sillä harvemmin mikään vamma tai sairaus johtaa pysyvään työkyvyn menetykseen. 

– On sekä työntekijän että työnantajan etu, että työkykyä tarkastellaan laajemmin ja mietitään keinoja kuinka töihin, joko aiempiin tai toisenlaisiin tehtäviin, voi palata tai niissä jatkaa mahdollisimman pitkään.