Empowerille työkyvyn johtamisella 1,6 miljoonan euron vuosittaiset säästöt

17.11.2015

Empower onnistui vähentämään muun muassa sairauspoissaloja vuosittain 10 prosentilla nostamalla työhyvinvoinnin ja työssä jatkamisen strategiseksi tavoitteekseen. Tinkimätön kehitystyö toi yritykselle lokakuussa 2015 Paras kehittäjä -tunnustuksen, joka jaettiin Tekemättömän työn vuosikatsauksen 2015 julkistustilaisuudessa.

Empower on monikansallinen palveluyritys, joka rakentaa ja huoltaa sähkö- ja televerkkoja, kun-nossapitää tehtaita ja voimalaitoksia sekä toimittaa tietojärjestelmiä ja palveluratkaisuja energia-sektorille.

– Palveluyrityksenä henkilöstö on meille tärkein menestystekijä, ja heidän hyvinvoinnillaan on suuri merkitys yrityksen liiketoiminnalle. Työntekijöistämme 90 prosenttia on miehiä ja enemmistö suurten ikäluokkien edustajia. Työ on fyysisesti erittäin raskasta, joten meidän on välttämätöntä panostaa työssä jatkamisen tukemiseen, jotta vältämme ennenaikaiset eläköitymiset, kertoo Em-powerin henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Heliste.

Kulttuurinmuutos parissa vuodessa

Tuottavuuden parantamiseksi ja työntekijöiden työurien pidentämiseksi Empowerissa on kuluneen kolmen vuoden aikana viety läpi valtava toimintakulttuurin muutos. Työturvallisuus ja työtyy-tyväisyys nostettiin vuonna 2013 konsernin strategisiksi tavoitteiksi.

Strategiasta johdettiin myös Empowerin ja työterveydestä vastaavan kumppanin Terveystalon en-tistä tiiviimmän yhteistyön tavoitteet sairauspoissaolojen, tapaturmien ja työkyvyttömyyseläkkei-den vähentämiseksi. Tuloksena työntekijöiden sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuosittain 10 prosenttia, mikä tarkoittaa 1,6 miljoonan euron vuosittaista säästöä. Tapaturmataajuus on pu-donnut vuoden 2012 lähtötasosta yli 60 prosenttia ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on laske-nut, minkä ansiosta vakuutusmaksut ovat pienentyneet sadoilla tuhansilla euroilla. Kehitystyön ansiosta työterveyden kustannukset ovat samaan aikaan jopa laskeneet hieman, kun painopiste on siirtynyt ennaltaehkäisevään toimintaan.

Työkykyriskit haltuun

Menestyksen avaintekijöinä ovat olleet johdon ja esimiesten sitoutuneisuus sekä aktiivinen yh-teistyö työterveyden ja eläkevakuutusyhtiön kanssa.

– Tämä on nimenomaan johdon ja liiketoiminnan strateginen kehityshanke, jonka mittareita ja ta-voitteiden toteutumista seurataan konsernin johtoryhmässä, Heliste painottaa.
Työterveysyhteistyön tavoitteet konkretisoitiin toimenpiteiksi työterveyden toimintasuunnitelmaan. Suurimmat muutokset aiempaan olivat vahvat panostukset ennaltaehkäisevään työterveyteen, esimiesten tukemiseen ja työkykyriskien tunnistamiseen.

– Työkykyriskejä tunnistettiin terveyskyselyllä, jonka avulla työntekijöitä ohjattiin työterveyspalve-lujen pariin. Varhaisen tuen ja korvaavan työn mallien ansiosta työkykyriskissä olleet ihmiset on pystytty pitämään töissä, esimerkiksi muokkaamalla työtehtäviä tai järjestämällä heille sairauslo-man sijaan tilapäisesti muuta työtä. Esimiehille on myös tuotu käyttöön erilaisia työtä helpottavia työkaluja ja verkkokoulutuksia. Tarkoituksena on seuraavaksi ottaa käyttöön sähköinen työkalu-esimerkiksi sairauspoissaolojen seurantaan.

Seuraavaksi Suomen kärkeen

– Olemme toimialamme kärkeä työhyvinvoinnissa ja työturvallisuudessa, ja työterveytemme pai-nopiste on siirtynyt ennaltaehkäisyyn. Tärkeintä on nyt huolehtia ennen kaikkea hyvän tekemisen jatkumisesta. Tason nostaminen ei loppujen lopuksi ole vaikeinta vaan siellä pysyminen. Seuraava tavoitteemme on olla alamme houkuttelevin työpaikka, Heliste sanoo.

Tekemättömän työn vuosikatsaus 2015

Vuonna 2015 neljännen kerran toteutettu Tekemättömän työn vuosikatsaus selvitti suomalaisyri-tyksille tekemättömästä työstä aiheutuvaa kokonaiskustannusta.  Tekemättömän työn kustannuk-set koostuvat suorista sairauspoissaolokustannuksista, työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista työkyvyttömyysmaksuista, tapaturmavakuutusmaksuista ja työterveyden omavastuun mukaisista kustannuksista. Tekemättömän työn kustannus vuonna 2014 oli keskiarvoltaan 2 650 euroa hen-kilötyövuotta kohden tai 7,0 prosenttia palkkasummasta. Koko Suomen yksityissektoriin yleistet-tynä tekemätön työ aiheuttaa arviolta 4,5–5 miljardin euron kustannukset vuosittain.

Lisätietoja:

Kirsi-Marja Heliste, henkilöstöjohtaja, Empower-konserni 
Sähköposti: kirsi-marja.heliste@empower.fi , puh. +358 505 143 339

Empower-konserniviestintä, Empower Media Desk (arkisin klo 9 -16),
empower.communications(at)empower.fi

Lisätietoja Tekemättömän työn vuosikatsauksesta:
Terveystalo, Lasse Parvinen, johtaja, p. 040 525 5481, lasse.parvinen@terveystalo.com

Empower on palveluyritys, joka rakentaa ja huoltaa sähkö- ja televerkkoja, kunnossapitää tehtaita ja voi-malaitoksia sekä toimittaa tietojärjestelmiä ja palveluratkaisuja energiasektorille. Yhtiö palvelee yli sadalla paikkakunnalla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 311 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2700 henkilöä. www.empower.fi

Terveystalo on verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-, työ-terveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja 170 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalo työllistää valta-kunnallisesti lähes 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalon verojalanjälki vuonna 2014 oli yh-teensä 72,8 miljoonaa euroa ja samana vuonna Terveystalo investoi suomalaisten terveyspalvelujen kehit-tämiseen yli 15 miljoonaa euroa. Terveystalo on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. www.terveystalo.com