Tunnetko roolisi johtajana?

20.5.2020Blogi

Kun esimiehen tai johtajan itseymmärrys erilaisista johtamistavoista kasvaa, johtaminen on haastavissakin tilanteissa helpompaa. Kiinnitä huomiota kilpaileviin johtamisrooleihin: kallistutko henkilöjohtamiseen, muutosjohtamiseen, tulosjohtamiseen vai sisäisten prosessien johtamiseen?

Johtamisroolit

Erilaisia johtamistapoja on monia, eikä yhtä oikeaa tapaa johtaa ole olemassa. Johtaminen edellyttää kuitenkin kykyä vastata samanaikaisesti ristiriitaisiinkin vaatimuksiin, joskus hyvinkin haastavissa tilanteissa. Tällöin erilaisten johtamistyylien ja toisaalta myös osaamisalueiden rooli korostuu. 

– Johtajalta vaaditaan sekä henkilöstöjohtamista, muutosjohtamista, tulosjohtamista että sisäisten prosessien johtamista. Nämä kaikki tulee hallita, jotta johtaminen on hyvää, kertoo Terveystalon johtava organisaatiopsykologi Outi Ikonen

Ikosen mukaan johtamisen suurimmat haasteet liittyvät kilpailevien johtamisroolien ristiriitaisuuksiin. Työntekijöiden täytyy voida hyvin samaan aikaan kun yritys tekee tulosta. 

– Henkilöjohtamisessa yhteenkuuluvuus ja sitouttaminen ovat tärkeitä, ja työntekijöiden täytyy tuntea, että he saavat vaikuttaa ja osallistua. Henkilöstön pitää saada kokea, että esimies on kiinnostunut heistä ja heidän hyvinvoinnistaan, Ikonen kertoo. 

Myös muutosjohtamiseen ja prosessien johtamiseen liittyy paradokseja. 

– Muutosjohtamisessa johtaja pyrkii saamaan kasvua ja uuden luomista, sisäisten prosessien johtamisessa taas siitä, että prosessit toimivat ja johtamisessa on riittävästi vakautta. Johtajan on hyvä pitää kiinni kummastakin, sillä rutiinit tekevät puitteet luovuudelle. 

Tunnista vahvuudet 

Johtajan ja esimiesasemassa toimivan henkilön kannattaa pohtia omaa johtamismalliaan ja tunnistaa omat vahvuutensa. 

– Jokainen on vahvimmillaan jollain näistä johtamisen osa-alueista. Joku saa palautetta osallistavuudesta, joku hyvästä tulosjohtajuudesta, joku innostavuudesta ja joku sen sijaan vakauden ja järjestelmällisyyden luomisesta, Ikonen sanoo. 

Haasteita tuo lähinnä se, jos oma johtamismalli on liian kapea. 

– Jos oma johtamisrooli painottuu esimerkiksi vain tulosjohtamiseen, työntekijät saattavat kokea, ettei heistä välitetä. Esimiehen täytyy pitää tällöin huolta siitä, että hän kehittää itseään henkilöjohtamisen saralla ja laajentaa muutenkin omaa osaamistaan johtajana. 

Apua palautteesta 

Johtajilta odotetaan paljon. Siksi esimiehen ja johtajan kannattaa olla myös ymmärtäväinen itseään kohtaan. 

 – Johtamisrooli painottuu usein tarpeen mukaan, ja on luonnollista keskittyä niistä tiettyihin. Kilpailevat johtamisroolit on silti hyvä tiedostaa, ettei mikään niistä jää täysin paitsioon, Ikonen kertoo. 

Rooleja voi kehittää esimerkiksi palautteen avulla. 

– Johtajan pitäisi osata huomioida mihin palaute liittyy ja ottaa palautetta vastaan. Omaan johtamiseen sopimattomat ajatusmallit on helppo torjua, mutta palaute kannattaa oppia ottamaan vastaan. Vaikeistakin asioista kannattaa opetella puhumaan avoimesti. 

Avuksi voi ottaa myös esimerkiksi Terveystalon Esimiestyön sparraus- tai Esimiestyön valmennus -palvelun.

 – Sparrauksessa ja valmennuksessa opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita esimiehenä. Tavoitteena on, että samalla kun itseymmärrys esimiehenä toimimisesta kasvaa, myös ajatusmallit ja tavat toimia eri tilanteissa voivat muuttua, Ikonen summaa.

Lue myös

Esimies, näin johdat poikkeusoloissa työyhteisöä tukien

Taas testataan johtajuutta: oletko sinä tiimisi dynamo?