Luottamusta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan ennen

9.12.2020Blogi

Luottamuksella on tärkeä rooli työyhteisöjen toimivuudelle, ihmisten hyvinvoinnille ja työn tuottavuudelle.

Luottamusta tarvitaan työyhteisöissä etenkin vaikeina aikoina. 

– Nykyiseen poikkeukselliseen aikaan sisältyy niin paljon epävarmuustekijöitä ja ennakoimattomuutta, että luottamuksella ja siitä syntyvällä turvallisuudentunteella on entistä tärkeämpi rooli työpakoilla, sanoo Terveystalon organisaatiopsykologi Annamari Heikkilä.

Heikkilä muistuttaa, että luottamus on kaiken sosiaalisen toiminnan ja organisoitumisen lähtökohta. 

– Sosiaalinen toiminta on perustunut luottamukseen ihmisyhteisöissä kautta aikojen. Samat opit pätevät kuitenkin myös nykyisessä työelämässä. Se, millainen psykologinen turvallisuus tiimissä vallitsee, ennustaa sekä tiimien toimivuutta että tiimien menestystä, hän sanoo.

Toisin sanoen, kaikki inhimillinen toiminta lähtee luottamuksesta. 

– Tutkimusten mukaan luottamus vaikuttaa todella merkittävästi työhyvinvointiin, sitoutumiseen ja tehokkuuteen. Siksi etenkin esimiesten ja johdon on hyvä tarkastella organisaatiossa vallitsevaa luottamusta, Heikkilä jatkaa.

Oppia osallistavasta johtamisesta

Heikkilän mukaan luottamuksen saavuttamiseen vaaditaan ennen kaikkea sitä, että organisaatiossa työskentelevät ihmiset voivat luottaa siihen, että heitä kohdellaan samanarvoisesti ja että he tulevat ymmärretyksi. 

– Voidaan kysyä myös, kokevatko he, että heitä kuullaan, hän vinkkaa.
Hän huomauttaa, että myös paljon puhutusta osallistavasta johtamisesta kannattaa hakea oppia. 

– Kun johtaminen on osallistavaa ja ihmisten välillä tietynlaista läpinäkyvyyttä, se lisää automaattisesti luottamusta.

Johtamisen näkökulmasta luottamus rakentuu usein tilanteessa, jossa esimerkiksi esimies avaa omalla tavallaan haavoittuvuuttaan. 

– Ja kun alaiset luottavat johtajaan, heidän ei tarvitse käyttää aikaa suojautumiseen. Sen sijaan energia kohdistuu itsensä kehittämiseen, luomiseen ja positiivisen tulevaisuuden rakentamiseen, Heikkilä sanoo.

Kolme näkökulmaa luottamukseen

Annamari Heikkilän mukaan työyhteisöjen luottamusta kannattaa tarkastella kolmesta eri näkökulmasta. 

– Työyhteisössä täytyy tarkastella, ymmärtävätkö työntekijät toisiaan. Aihetta voi lähesty kysymällä esimerkiksi sitä, riittääkö luottamus siihen, että jokin haastava asia pystytään toteuttamaan yhdessä, Heikkilä kertoo.

Ymmärryksen lisäksi työpaikalla on hyvä kysyä, vallitseeko työyhteisössä luottamus siihen, että ihmiset ovat päteviä ja osaavat työnsä.

– Kaikkien ei toki tarvitse osata kaikkea, mutta etenkin tiimien sisällä on hyvä tarkastella sitä, että tiimissä vallitsee keskinäinen luottamus kompentenssiin.

Kolmantena Heikkilä muistuttaa, että yksilönvälisessä vuorovaikutuksessa on täysin luonnollista pohtia, voiko toiseen ihmiseen luottaa ja onko tällä niin sanotusti puhtaat jauhot pussissa.

– Luottamusta persoonaan on hyvä käsitellä myös laajemmalti organisaatiossa. Toimitaanko organisaatiossa rehellisesti ja avoimesti, ja viestitäänkö toiminnasta yhtä lailla luottamusta herättäen?

Apua ja tukea ongelmatilanteisiin

Tukea luottamuksen saavuttamiseen voi hakea myös Terveystalosta. 

– Pystymme ratkomaan ongelmatilanteita, mutta toisaalta autamme esimiehiä, johtoa ja muita organisaation avainhenkilöitä kehittämään omaa osaamistaan ja ymmärrystään, Heikkilä kertoo.

Vaikeista ajoista huolimatta Heikkilä muistuttaa, että organisaatiossa ylläpidetään myönteistä käsitystä maailmasta. 

– Luottamusta voi ajatella kuin öljynä, joka poistaa tällaisessa tilanteessa kitkaa. Kun luottamusta on riittävästi, voidaan käsitellä hyvin vaikeitakin asioita. Tulevaisuudenuskoa kannattaa pitää yllä, ja on hyvä ajatella, että tässä mennään kohti jotain parempaa.

Lue myös:

  • Yhteisöllisyydellä on väliä – pitkittyneessä poikkeustilanteessa viestinnän merkitys korostuu
  • Tehokas vai inhimillisesti tehokas organisaatio? Toimivaan organisaatioon vaaditaan kumpaakin puolta