Johtaja – johda merkitystä, älä Exceliä!

17.10.2018Blogi

Merkityksellinen yrityskulttuuri on terveen työpaikan yksi tunnusmerkki. Mutta miten merkitystä johdetaan?

Toimistokuva

Sanotaan, että ”johtajan tehtävä on säilyttää yrityksen kilpailukyky muuttuvissa olosuhteissa.” Tämä toteama pitää sisällään ajatuksen siitä, että organisaation johdon ensisijainen vastuu on organisaation taloudellisen toimintakyvyn ja kilpailukyvyn turvaaminen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Pitkällä aikavälillä tämä tarkoittaa oikeanlaisten strategisten linjausten tekemistä ja selkeää visiota, ”näkymää tulevaisuudesta”. Lyhyellä tähtäimellä tämä tarkoittaa operatiivisen tehokkuuden ja kilpailukyvyn varmistamista käsillä olevien johtamistoimien kautta.

Talousvastuu on ensisijainen, mutta ei suinkaan ainoa johtajan tehtävä. Liian usein taloudellisen vastuun nimissä johto kuitenkin astuu ”excel-johtajuuden” ansaan ja fokus siirtyy vääriin asioihin: toiminnasta itsestään sen seurantaan ja seurannasta Excelin välilehdillä pyörivien persoonattomien lukujen optimointiin. Näin ollen henkilöstövastuu, yrityskulttuuri ja sitä myöten ihmiset yrityksen toimintakyvyn keskeisenä elementtinä unohtuvat.

Aina toki tarvitaan Excelillä tehtävää talousjohtamista, mutta Excelillä ei johdeta ihmisiä! Excelillä ei myöskään luoda yrityskulttuuria, joka parhaimmillaan voisi olla tulevaisuuden kilpailuedun perusta.

Ihmisiä johdetaan tunteilla ja tarinoilla – ei faktoilla

Ihmiset ovat läpi historian viehättyneet tarinoista – tarinoista, jotka herättävät tunteita. Ihmismielellä on taipumus laittaa kokemansa asiat tarinan muotoon ja pyrkiä myös itse osallistumaan näiden yhteisten tarinoiden luomiseen. Uskottava tarina on tehokas ihmisiä yhdistävä ja liikkeellepaneva voima – primus motor.

Ihminen haluaa työltään toimeentulon lisäksi jotain enemmän. Ihminen haluaa mahdollisuuden hyödyntää osaamistaan, riittävästi vaikutusmahdollisuuksia, kokemuksen yhteenkuulumisesta ja mahdollisuuden vaikuttaa yhteiseen hyvään – siis kokemuksen siitä, että omalla toiminnalla on merkitystä ja vaikuttavuutta.

Myös viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että nykyihmisellä – ja etenkin nuoren polven edustajilla – on kasvanut tarve kokea työnsä merkitykselliseksi ja rakentaa sekä henkilökohtaisesti että yhteisesti mielenkiintoista, merkityksellistä ja vastuullista tarinaa. Arvot ja merkityksellisyys ovat nousseet ihmisten johtamisessa keskiöön: kermavaahdolla kuorrutettu markkinointiräppi ei riitä, vaan yhteisen tarinan pitää näkyä yrityskulttuurissa ja työnteon arjessa – ja ennen kaikkea tarinan on oltava tosi!

Työpaikallakin ihmisen liikkeelle paneva voima on todennäköisemmin tunnepitoinen tarina kuin pelkkä faktatieto – miksi siis johtaisimme ihmisiä ja organisaatioita pelkillä latteilla faktoilla?

Merkityksellinen yrityskulttuuri luo puitteet mielekkyyden kokemukselle, tuottavuudelle ja vaikuttavuudelle

Merkityksellisyyttä todeksi elävä yrityskulttuuri luo riittävät puitteet yksilöiden kokemukselle työn merkityksellisyydestä ja sisäisestä motivaatiosta - mutta samalla luodaan pohja myös organisaation toimintakyvylle ja työn tehostumiselle.

Minkään kiky-sopimuksen aikaansaama tuottavuusloikka ei nimittäin vedä vertoja sille loikalle, joka saadaan aikaiseksi, kun osaavat ja motivoituneet ihmiset laitetaan tekemään työtä, jossa he pääsevät itse riittävästi vaikuttamaan työhönsä ja näkevät työllään tarkoituksen. Tällainen työ on merkityksellistä monella tasolla: se on mielekästä yksilöille, tuottavaa organisaatiolle ja vaikuttavaa yhteiskunnallisella tasolla.

Kysymys kuuluu: Johdetaanko teidän organisaatiossanne ihmisiä vai Exceliä? Entä onko teidän organisaatiossanne merkityksellisyyttä tukeva yrityskulttuuri?

Terveystalon organisaatiopsykologit sekä työterveyspsykologit auttavat yritysten johtoa johtamisen, esimiestyön ja yrityskulttuurin kehittämisessä kohti tervettä työpaikkaa. Lue lisää

Tilaa uutiskirje

Jaakko Sahimaa
Jaakko Sahimaa Terveystalon organisaatiopsykologi, intohimoinen merkityksellisyyden metsästäjä ja Meaningful Work Finland ry:n toiminnanjohtaja