Terveystalo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018

Terveystalo Oyj, Osavuosikatsaus, 14.11.2018 klo 9.00

Vahva tuloskehitys jatkui

Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia vertailukaudesta 160,3 miljoonaan euroon (155,4) 
 • Oikaistu* käyttökate (EBITDA) kasvoi 15,2 prosenttia vertailukaudesta 20,1 miljoonaan euroon (17,5) 
 • Käyttökate (EBITDA) yli kolminkertaistui vertailukaudesta 27,6 miljoonaan euroon (7,6) 
 • Oikaistu* liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) oli 9,2 prosenttia (8,0) liikevaihdosta 
 • Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) oli
  13,9 prosenttia (1,7) liikevaihdosta 
 • Kauden voitto oli 16,0 miljoonaa euroa (-6,9) 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 13,5 miljoonaa euroa (-2,4) 
 • Osakekohtainen tulos, EPS** oli 0,13 euroa (-0,06).

 

Tammi-syyskuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 9,4 prosenttia vertailukaudesta 546,8 miljoonaan euroon (499,6) 
 • Oikaistu* käyttökate (EBITDA) kasvoi 20,7 prosenttia vertailukaudesta 76,4 miljoonaan euroon (63,3) 
 • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 107,3 prosenttia vertailukaudesta 90,0 miljoonaan euroon (43,4) 
 • Oikaistu* liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) oli 11,1 prosenttia (9,8) liikevaihdosta 
 • Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) oli 13,6 prosenttia (5,8) liikevaihdosta 
 • Kauden voitto oli 58,7 miljoonaa euroa (1,1) 
 • Nettovelka laski 44,3 prosenttia 210,5 miljoonaan euroon (377,8) 
 • Nettovelka / oikaistu käyttökate laski 4,5:sta 2,0:aan 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 62,1 miljoonaa euroa (32,5) 
 • Osakekohtainen tulos, EPS** oli 0,46 euroa (0,01).

Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia
EBITA = liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia
* Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, käyttöomaisuuden myyntivoittoihin, strategisiin projekteihin, mukaan lukien listautumisanti, uusiin liiketoimintoihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaisut olivat heinä-syyskuussa yhteensä -7,4 (9,8) miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa yhteensä -13,6 (19,9) miljoonaa euroa.
 ** Painotetussa keskimääräisessä osakemäärässä on huomioitu osakkeiden yhdistämisen ja osakesplitin vaikutus vertailukaudella.

 

Yrjö Närhinen, toimitusjohtaja: Vahva tuloskehitys jatkui, vahvistamme panostuksia digitalisaatioon

Terveystalon kilpailukyky näkyi laaja-alaisena liikevaihdon kasvuna, korkeina käyttöasteina ja lääkäreiden määrän kasvuna. Kapasiteetin kasvu markkinoilla on pysähtynyt ja olemme tehneet toimenpiteitä oman paikallisen tason saatavuutemme varmistamiseksi. Arviomme, että terveydenhuollon merkittävät lisäkapasiteetti-investoinnit on Suomessa tältä erää nähty ja toimialan rakennejärjestelyt todennäköisesti jatkuvat.

Kehitämme organisaatiotamme entistä asiakaslähtöisemmäksi ja kustannustehokkaammaksi. Keskitymme strategiamme mukaisesti ydinliiketoimintaamme terveydenhuoltoon ja jatkamme investointeja ennaltaehkäiseviin* palveluihin, asiakaskokemukseen ja digitalisaatioon. Tavoitteenamme on olla kaikille asiakasryhmille halutuin terveyspalvelujen tarjoaja. Kehitämme jatkuvasti laajaa palvelutarjontaamme ja verkostoamme voidaksemme palvella asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita. Erinomainen palvelukokemus edistää asiakkaiden sitoutumista ja asiakasuskollisuutta. Toukokuussa lanseerattu uudistettu Oma Suunnitelma, henkilökohtainen terveyssuunnitelma on yksi tärkeistä työkaluista asiakasuskollisuuden kasvattamisessa. Syyskuun loppuun mennessä uudistettuja Oma Suunnitelmia oli tehty jo noin 150 000 kappaletta ja jatkokäyntejä oli suunniteltu jo 65 000 kappaletta. Tavoitteena on, että vuoden 2019 aikana jokaiselle terveystarkastuksessa käyvälle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen Oma Suunnitelma jatkosuunnitelmineen.

Vuoden kolmannella neljänneksellä liikevaihto kasvoi hieman yli 3,2 prosenttia vertailukaudesta pääosin julkisasiakkuuksien myynnin ennätysvahvan kasvun ansiosta.  Jo tehdyistä investoinneista ja palvelumixin muutoksista huolimatta onnistuimme kannattavuutemme parantamisessa; oikaistu käyttökate kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä yli 15 prosenttia 20,1 miljoonaan euroon. Oikaistu EBITA suhteessa liikevaihtoon parani 1,2 prosenttiyksikköä ja oli 9,2 prosenttia.

Kasvutavoitteemme on edelleen 6-8 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu pitkällä aikavälillä orgaanisen kasvun ja täydentävien yritysostojen avulla. Näemme, että muuttuvasta asiakas- ja palvelumixistä huolimatta meillä on kyky parantaa kannattavuutta toiminnan skaalaetujen ja jatkuvan tehostamisen kautta ja tavoittelemme 12-13 prosentin oikaistua EBITA-marginaalia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Vahva tase tukee osaltaan Attendo-yrityskauppaan valmistautumista.

 

Markkinanäkymät

Suomen työllisyystilanne ja kuluttajaluottamus ovat edelleen hyvällä tasolla ja markkinaympäristö on suotuisa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, eli Sote-ratkaisun mahdollisesti viivästyessä julkisen sektorin kysynnän kasvun arvioidaan kiihtyvän. Yritysasiakkaiden kysyntä jatkuu vakaana ja ennaltaehkäisevien palveluiden kysynnän suhteellinen osuus kasvaa. Yksityisasiakkaiden kysyntä jatkuu vakaana, mutta markkinoille tullut uusi kapasiteetti vaikuttaa Terveystalon liikevaihdon kasvua alentavasti. Kapasiteetin kasvun huippu on kuitenkin nähty. Näkymät perustuvat odotettuun markkinakehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

 

Aiemmat markkinanäkymät (julkistettu 17.8.2018)
Kotimaisen talouden positiivinen kehitys tukee yritys- ja yksityisasiakasliiketoimintaa. Suomelle tärkeä Sote-ratkaisu muuttaisi kaikkien terveydenhuollon toimijoiden ympäristöä ja toisi uusia mahdollisuuksia erityisesti niille toimijoille, jotka investoivat vastatakseen uusiin tarpeisiin. Terveystalo odottaa markkinoidensa edelleen kehittyvän suotuisasti, mutta markkinoille tulleen uuden kapasiteetin vaikuttavan erityisesti yksityisasiakasliiketoimintaan.

* Työterveyden lakisääteinen tehtävä on ennaltaehkäistä työstä aiheutuvia terveyshaittoja. Ennaltaehkäiseviä palveluita ovat muun muassa työpaikkaselvitys, jossa selvitetään työpaikan olosuhteet ja työn altisteet, terveystarkastukset, toimenpide-ehdotukset työolojen parantamisesta ja työntekijöiden työkyvyn edistämisestä, neuvonta ja ohjaus, osallistuminen työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, työssä selviytymisen edistäminen ja tarvittaessa ohjaaminen kuntoutukseen, kun työntekijän työkyky on heikentynyt, työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus ja työterveyden laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta.
Hyvinvointipalveluita ovat muun muassa fysioterapia, mielen hyvinvointipalvelut (psykologit ja psykoterapeutit), ravitsemusterapia, työkykyvalmennus ja  Rela hierojat (Terveystalon tytäryhtiö).

Avainluvut

M€ 7-9/

2018
7-9/

2017
Muutos,

%
1-9/

2018
1-9/

2017
Muutos,

%
 

2017
Liikevaihto 160,3 155,4 3,2 546,8 499,6 9,4 689,5
Oikaistu käyttökate (EBITDA)* 20,1 17,5 15,2 76,4 63,3 20,7 92,4
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % * 12,5 11,2 - 14,0 12,7 - 13,4
Käyttökate (EBITDA) * 27,6 7,6 >200,0 90,0 43,4 107,3 68,2
Käyttökate (EBITDA), % * 17,2 4,9 - 16,5 8,7 - 9,9
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA)* 14,8 12,4 19,4 60,6 49,1 23,6 73,0
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), %* 9,2 8,0 - 11,1 9,8 - 10,6
Liikevoitto (EBIT) 17,3 -2,5 > 200,0 59,3 14,2 >200,0 28,2
Kauden tulos 16,0 -6,9 > 200,0 58,7 1,1 > 200,0 7,2
Nettovelka - - - 210,5 377,8 -44,3 256,4
Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta)* - - - 2,0 4,5 - 2,8
Oman pääoman tuotto (ROE), %* - - - 13,5 3,1 - 2,1
Omavaraisuusaste, % * - - - 53,7 37,3 - 50,7
Nettovelkaantumisaste (Gearing),%* - - - 41,9 115,6 - 56,1
Osakekohtainen tulos** 0,13 -0,06 - 0,46 0,01 - 0,06
Liiketoiminnan rahavirta 13,5 -2,4 >200% 62,1 32,5 91,1 70,0
Henkilöstö kauden lopussa - - - 4 482 4290 4,5 4 265
Ammatinharjoittajat kauden lopussa - - - 4 729 4503 5,0 4 431
Työpäivien määrä 65 65 - 189 189 - 251
* Vaihtoehtoinen tunnusluku. Lisätietoja liitetiedossa 14.
 ** Painotetussa keskimääräisessä osakemäärässä on huomioitu osakkeiden yhdistämisen ja osakesplitin vaikutus vertailukaudella.
Diacor on yhdistetty vertailukauden lukuihin taseen ja henkilöstön osalta 31.3.2017 alkaen.

Terveystalo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosikatsauksensa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Katsaus on luettavissa myös osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Taloustietoa/

 

Taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2019

Terveystalo Oyj julkaisee taloudelliset raporttinsa vuonna 2019 seuraavasti:

 • Tilinpäätöstiedote 2018 torstaina 14.2.2019
 • Vuosikertomus vuodelta 2018 viikolla 9, 2019
 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2019 torstaina 9.5.2019
 • Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2019 torstaina, 8.8.2019
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2019 torstaina 31.10.2019

Vuoden 2018 tilinpäätöstiedote ja taloudelliset katsaukset vuonna 2019 julkaistaan noin klo 9.00 Suomen aikaa. Taloudelliset katsaukset laaditaan suomeksi ja englanniksi.

Terveystalon tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus julkaistaan osana vuosikertomusta vuodelta 2018. 

Terveystalon varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 4.4.2019 Helsingissä.

 

Tiedotustilaisuus
Terveystalo järjestää englanninkielisen tulostilaisuuden ja live webcastin 14.11.2018 klo 11.30 suomen aikaa Terveystalon Keskuskadun yksikössä osoitteessa Keskuskatu 7, 00100 Helsinki. Webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2018-11-14-q3-webcast

Voit esittää kysymyksiä liittymällä puhelinkonferenssiin 5-10 minuuttia ennen alkamisaikaa soittamalla numeroon: +358 9 8171 0310, Ruotsi: +46 8 5664 2651, UK: +44 33 3300 0804, Yhdysvallat: +1 63 1913 1422. Jos soitat toisesta paikasta, käytä jotakin edellä mainituista numeroista. Tunnuskoodi on 43225604#.

 

Helsingissä 14. marraskuuta 2018
Terveystalo Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:

Talousjohtaja Ilkka Laurila
Puh. 030 633 1757

Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

 

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2017 Terveystalossa asioi noin 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com