Kutsu Terveystalo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021

Terveystalo Oyj pörssitiedote 16.2.2021 klo. 9.00

Terveystalo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2021 klo 13.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Jaakonkatu 3 B, 3.krs, 00100 Helsinki. Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C: "Ohjeita kokoukseen osallistuville".

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 15.9.2020 hyväksymän ja 3.10.2020 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (677/2020) nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Manne Airaksinen. Mikäli Manne Airaksisella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii lakimies Pauliina Repo. Mikäli Pauliina Revolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja jonka yhtiö julkaisee viikolla 7 ja asettaa saataville yhtiön internetsivuille osoitteeseen https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous-2021/, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Video yhtiön tilinpäätöksen esittelystä on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous-2021/ viimeistään ennakkoäänestyksen alkua edeltävänä päivänä.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 543,1 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 26,0 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,13 euroa osakkeelta (eli nykyisellä osakemäärällä yhteensä noin 16,5 miljoonaa euroa). Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettaisiin 7.4.2021.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,13 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa yhden kerran valtuutuksen voimassaoloaikana. Näin meneteltäessä hallitus tekee erillisen päätöksen osingonjaosta siten, että osinko maksettaisiin alustavasti marraskuun 2021 loppuun mennessä. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä lopulliset täsmäytys- ja maksupäivät.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2020

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, Terveystalon hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisraportti 2020, jossa kuvataan Yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2020 ja jonka yhtiö julkaisee viikolla 7 ja asettaa saataville yhtiön internetsivuille osoitteeseen https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous-2021/, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että Terveystalon toimielinten palkitsemispolitiikkaa, joka on hyväksytty 28.5.2020 pidetyssä yhtiökokouksessa, muutetaan siten, että toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinohjelmien enimmäismäärää suorituksen enimmäistasolla korotetaan. Muutoksella päivitetään toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustimien ansaintamahdollisuutta vastaamaan yleistä markkinakäytäntöä.

Muutos palkitsemispolitiikkaan: Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustimen määrä suorituksen enimmäistasolla samana vuonna maksuun tulevissa pitkän aikavälin kannustinohjelmissa saa olla enintään 220 % vuosipalkasta (aiemmin: 120 % vuosipalkasta).

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön muutettu palkitsemispolitiikka, jonka yhtiö julkaisee viikolla 7 ja asettaa saataville yhtiön internetsivuille osoitteeseen https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous-2021/ katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

  • puheenjohtajan vuosipalkkio 85 000 euroa
  • varapuheenjohtajan vuosipalkkio 50 500 euroa
  • jäsenen vuosipalkkio 40 250 euroa
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 50 500 euroa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 625 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 300 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 600 euroa. Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 625 euroa. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan. 

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu seitsemästä (7) jäsenestä.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Dag Andersson, Kari Kauniskangas, Åse Aulie Michelet, Niko Mokkila, Katri Viippola ja Tomas von Rettig sekä uudeksi jäseneksi Kristian Pullola.

Lasse Heinonen on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä ehdokkaaksi jatkamaan seuraavalle toimikaudelle.

Nimitystoimikunta suosittelee, että Kari Kauniskangas valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Tomas von Rettig hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä. Dag Andersson, Kari Kauniskangas, Åse Michelet ja Kristian Pullola ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Uuden hallituksen jäsenehdokkaan Kristian Pullolan ansioluettelo on tämän kokouskutsun liitteenä. Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilökohtaiset tiedot löytyvät yhtiön verkkosivuilta: https://www.terveystalo.com/fi/Yritystietoa/Yhteystiedot/Hallitus/

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Henrik Holmbomin toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallituksen ehdotus, joka sisältää tarkastusvaliokunnan suosituksen, on saatavana yhtiön internetsivuilta https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 803 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 803 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 150 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

20. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Terveystalo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.  Palkitsemispolitiikka, Terveystalo Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti julkaistaan viikolla 7 jonka jälkeen ne ovat saatavilla yllä mainitussa osoitteessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 8.4.2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja ei voi osallistua yhtiökokoukseen muuten kuin äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 24.2.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 18.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Terveystalo Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 24.2.2021 klo 9.00 – 18.3.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

  1. Internetsivujen kautta: https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous-2021/

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan henkilö- tai Y-tunnus ja arvo-osuustilin numero. Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön verkkosivujen kautta Euroclear Finland Oy:n palveluun, hänet ohjataan vahvaan sähköiseen tunnistamiseen. Yhteisöomistajien osalta vahvaa sähköistä tunnistamista ei vaadita. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  1. Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla postitse tai sähköpostitse ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli samalla toimitetaan edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot ja asiakirjat ovat perillä 18.3.2021 klo 16.00 mennessä.

Äänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon edellä kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous-2021/ viimeistään 24.2.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

4. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä merkitsemistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen koskevat tarvittavat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

5. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@terveystalo.com viimeistään 23.2.2021 klo 16.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous-2021/ viimeistään 24.2.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 11.3.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen agm@terveystalo.com tai postitse osoitteeseen Terveystalo Oyj, Yhtiökokous/Lakiasiat & Compliance, Jaakonkatu 3, 00100 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous-2021/ viimeistään 16.3.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 128 036 531 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita yhteensä 730 000 kappaletta.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Helsingissä 16.2.2021
TERVEYSTALO OYJ
Hallitus

 

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com