Henkilötietoryhmät

Perustiedot
 • Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, ammatti, potilaan nimeämä lähiomainen/alaikäisen potilaan huoltajat sekä muut tunnistetiedot (esim. passikopio).
Suostumukset ja kiellot
 • Tieto siitä, salliiko potilas tietojen luovuttamiseen hoitosuhteen niin edellyttäessä Terveystalossa toimivien terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä.
 • Henkilön suostumus- ja kieltotiedot liittyen suoramarkkinointiin sekä henkilötietojen käyttöön
Työnantajatiedot
 • Työterveyshuollon asiakkaiden osalta lisäksi: Työnantaja, osasto/toimipiste, ammattinimike, sairauskassan jäsenyys, työnantajien vakuutusyhtiötieto ja muut työsuhde-tiedot.
Terveystiedot
 • Potilaan hoidon kannalta eri terveydenhuollon ammattilaisten käytössä välttämättömät terveydentilatiedot (potilaskertomustiedot, lähetteet, lausunnot sekä lomaketiedot)
 • Potilaan toimittamat terveys- ja omahoitotiedot
 • Laboratorio-, kuvantamis- ja muut tutkimustiedot
 • Fysioterapiaan ja työfysioterapiaan liittyvät tiedot sekä työnantajaan liittyvät tiedot (esim. työpaikkakäynnit)
Hyvinvointitiedot
 1. Hyvinvointiin liittyvät tiedot mm.kyselyiden vastaukset, seurantatiedot ja analyysit
 2. Työkykyvalmennuspalvelussa käytettävät asiakastiedot
 • Työkykyvalmentajan tallentamat henkilön kuntoutusasian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.
 • Työeläke-, vahinkovakuutusyhtiön tai muun toimeksiantajan toimeksianto ja sen liitteet
Ajanvaraustiedot
 • Asiakas, päivä, ajankohta, paikka ja kenelle aika on varattu sekä ajanvaraaja ja varaamispäivä
Puhelunauhoitteet
 • Puhelun soittajan puhelinnumero, vastaanottajan tunniste, ajankohta ja puhelunauhoite (säilytysaika 3 kk)
Chat-nauhoitteet
 • Keskustelun osapuolet, ajankohta ja keskustelunauhoite (säilytysaika 3 kk)
Laskutustiedot
 • Hoitoa ja tutkimuksia koskevat laskutustiedot. Hoitoon liittyvät maksajatiedot
 • Verkkokauppaan liittyvät tilaus- ja maksajatiedot
Oma terveyden ja Oma suunnitelman tiedot

Käyttäjän itse tallentamat omaan terveyteensä liittyvät tiedot

 • Tiedot terveydentilasta ja käyttäjän ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista, sairauksista ja muista vaivoista.
 • Harrastus- ja muut kiinnostustiedot
 • Syke- ja aktiivisuusmittarin käyttöön liittyvät tiedot
 • Muut käyttäjän tallentamat tiedot omaan terveydentilaansa ja kuntoonsa liittyen

Oma suunnitelman osalta

 • Oma Suunnitelmaan tallennetut tiedot itse tehtävistä mittauksista ja suunniteltujen tehtävien suorittamisesta
 • Oma Suunnitelmaan liittyvä itsearviointi
Palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien käsittelyn tarkoituksiin
 • Palaute tai selvityspyyntö ja niihin annetut vastaukset
 • Vaaratapahtuman kuvaus ja henkilölle itselleen annettu selvitys
Muut palveluun liittyvät tiedot
 • Palveluun liittyvät tyytyväisyystiedot ja kommentit rekisterinpitäjän palveluista
 • Toiveisiin ja valintoihin liittyvät tiedot sekä tiedot käyttäjän haluamista palveluista
 • Yhteydenottohistoria
 • Kolmannen osapuolen rekistereistä käyttäjän nimenomaisella suostumuksella talletetut tiedot
 • Kanta-asiakastiedot
 • Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja