Käsiteltävät henkilötietokategoriat

Perustiedot
 • Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, ammatti, esimies-alaisuussuhde, potilaan nimeämä lähiomainen/alaikäisen potilaan huoltajat sekä muut tunnistetiedot (esim. passikopio)
Terveystiedot
 • Potilaan hoidon kannalta eri terveydenhuollon ammattilaisten käytössä välttämättömät terveydentilatiedot (potilaskertomustiedot, valokuvat lähetteet, lausunnot sekä lomaketiedot)
 • Potilaan toimittamat terveys- ja omahoitotiedot
 • Laboratorio-, kuvantamis- ja muut tutkimustiedot
 • Fysioterapiaan ja työfysioterapiaan liittyvät tiedot sekä työnantajaan liittyvät tiedot (esim. työpaikkakäynnit)
Työkykyyn liittyvät tiedot
 • Työkykyvalmennuspalvelussa käytettävät asiakastiedot
 • Työkykyvalmentajan tallentamat henkilön kuntoutusasian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot
 • Työeläke-, vahinkovakuutusyhtiön tai muun toimeksiantajan toimeksianto ja sen liitteet
Hyvinvointiin liittyvät tiedot
 • Hyvinvointiin liittyvät tiedot kuten esimerkiksi kyselyiden vastaukset, seurantatiedot ja analyysit
 • Henkilön itsensä tuottamat tai toimittamat mittaustiedot
Geenitestitiedot
 • Näytteet ja tutkimustulokset
Seulontatiedot
 • Seulonta-asiakkaisiin liittyvät tiedot (nimi, hetu, käyntiin liittyvät tiedot, tulostiedot). Seulonta-asiakkaiden tiedot säilytetään erillisessä järjestelmässä.
Työnantajatiedot
 • Työterveyshuollon asiakkaiden työnantajaa koskevat tiedot kuten esimerkiksi osasto/toimipiste, ammattinimike, sairauskassan jäsenyys, työnantajien vakuutusyhtiötä koskevat tiedot ja muut.
Ajanvaraustiedot
 • Asiakas, päivä, ajankohta, paikka ja kenelle aika on varattu sekä ajanvaraaja ja varaamispäivä
 • Ajanvaraushistoria
Asiakaspalvelutapahtumien nauhoitteet
 • Puhelun soittajan puhelinnumero, vastaanottajan tunniste, ajankohta ja puhelunauhoite
 • Chat-nauhoitteet
 • Keskustelun osapuolet, ajankohta ja keskustelunauhoite
Laskutustiedot
 • Hoitoa ja tutkimuksia koskevat laskutustiedot. Hoitoon liittyvät maksajatiedot
 • Verkkokauppaan liittyvät tilaus- ja maksajatiedot
Oma Terveyden ja Oma Suunnitelman tiedot
 • Käyttäjän itse tallentamat omaan terveyteensä liittyvät tiedot
 • Tiedot terveydentilasta ja käyttäjän ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista, sairauksista ja muista vaivoista
 • Rokotetiedot
 • Harrastus- ja muut kiinnostustiedot
 • Syke- ja aktiivisuusmittarin käyttöön liittyvät tiedot
 • Muut käyttäjän tallentamat tiedot omaan terveydentilaansa ja kuntoonsa liittyen
Palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien käsittelyn tarkoituksiin
 • Palaute tai selvityspyyntö ja niihin annetut vastaukset
 • Palautteen antajan ilmoittamat yhteystiedot
 • Vaaratapahtuman kuvaus ja henkilölle itselleen annettu selvitys
Muut palveluun liittyvät tiedot
 • Palveluun liittyvät tyytyväisyystiedot ja kommentit rekisterinpitäjän palveluista
 • Toiveisiin ja valintoihin liittyvät tiedot sekä tiedot käyttäjän haluamista palveluista
 • Yhteydenottohistoria
 • Kolmannen osapuolen rekistereistä käyttäjän nimenomaisella suostumuksella talletetut tiedot
 • Kanta-asiakastiedot
Suostumukset ja kiellot
 • Henkilön suostumus- ja kieltotiedot liittyen suoramarkkinointiin sekä henkilötietojen käsittelyyn
Verkkokäyttäytymiseen ja analytiikkaan liittyvät tiedot
 • IP-osoite
 • Selaimeen liittyvät tiedot
 • Istuntotunniste ja muut vastaavat tiedot
 • Istunnon aikainen verkkosivustokäyttäytyminen